ateliér úžitkovej fotografie

Vizuálna analógia / Fetiš

Text: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Študenti navštevujúci Ateliér úžitkovej fotografie počas akademického roka 2020 – 2021 spracovávali vo svojich fotografiách dve témy.

Teoreticko-praktické prednášky, ktoré prebehli v zimnom semestri, boli zamerané na posilnenie kreatívneho metabolizmu u študentov prostredníctvom hľadania a vytvárania širokej škály vizuálnych analógií. Úlohou študentov bolo vnímať svet okolo seba a autorskými fotografiami spájať zdanlivo nesúvisiace obsahy, významy a vizuálne prvky. Tieto fotografie sú výsledkom rafinovanej hry, posilňujúcej generatívne, invenčné a heuristické schopnosti študentov.

V letnom semestri bolo úlohou študentov v širokom spektre kultúrno-spoločenských významov analyzovať pojem fetišu. Vo fotografických projektoch, ktoré vznikli, na fetiš nazerali ako na prostriedok sebaidentifikácie a sebaprojekcie človeka na rôznych úrovniach – osobnej i skupinovej, prostredníctvom tela, telesnosti, osôb, činností, záujmov, objektov a produktov. Zámerom tejto semestrálnej témy bolo demaskovať mechanizmy prítomné v komerčnej vizuálnej komunikácii, ktorá v rôznej miere a s rôznym účelom využíva koncept fetišizácie niečoho alebo niekoho.

Študenti si tieto mechaniky priamo overili v ich autorskej tvorbe a zaujali k nim kritické stanovisko.

Scroll to Top