reklamná fotografia

Reklama na podobnosť / Reklama na modlu

Text: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia marketingovej komunikácie na predmete reklamná fotografia reagovali počas akademického roka 2020 – 2021 na dve semestrálne témy.

V zimnom semestri to bola Reklama na podobnosť. Študenti hľadali medzi dvoma alebo viacerými rôznorodými predmetmi, prípadne javmi, rovnakosť alebo odlišnosť určitých vizuálnych znakov. Miestami vznikali na prvý pohľad nezmyselné porovnávania, ktoré však odhaľujú skryté súvislosti a prinášajú nové pohľady na zložité kultúrno-spoločenské problémy i na staré a známe skutočnosti.

Reklama na modlu bola téma letného semestra. Autori fotografií reagovali kriticky na pripisovanie inherentnej, vnútornej spätosti objektu, osoby alebo činnosti s akousi nadprirodzenou silou, na základe ktorej je prehnane nekriticky uctievaná a zbožňovaná. Téma teda úzko súvisela s kritickou sociálnou teóriou komoditného fetišizmu a bola teoreticko-praktickou reakciou na princípy mystifikácie a sugestívne techniky, ktoré sa využívajú v marketingovej komunikácii za účelom dosiahnutia vytýčených ekonomických cieľov.

Scroll to Top