editori a členovia redakcie

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

» Je vedúcou Katedry jazykovej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Pôsobila v televízii, denníku a v reklamnej agentúre na rôznych kreatívnych a manažérskych pozíciách, je autorkou množstva článkov, scenárov i režisérkou celého radu titulov v rámci dokumentárno-publicistickej tvorby. Jej vedecko-pedagogická činnosť na fakulte je zameraná na vývojové trendy v oblasti žurnalistických žánrov, redakčného manažmentu, ako aj masovej a mediálnej kultúry. Venuje sa tiež problematike metodológie v mediálnych štúdiách a vybraným aspektom hier v dejinách kultúry.

Mgr. Eva Jonisová

» Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2019 je dennou doktorandkou na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave, kde asistuje pri pedagogickom procese praktických fotografických predmetov. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na médium fotografie, najmä dokumentárnu a konceptuálnu fotografiu, ako aj na základné tvorivé zložky tohto média – naráciu a znakovosť. univerzitného vedeckého časopisu EuropeanJournal of Media, Art and Photography. Participovala na viacerých kolektívnych výstavách. V roku 2019 mala autorskú výstavu v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave, v roku 2021 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Mgr. Peter Lančarič, PhD.

» Je fotograf, ktorý sa okrem výtvarnej a reportážnej tvorby venuje aj pedagogickej a výskumnej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave. Vedie Ateliér úžitkovej fotografie. Ďalej na fakulte vyučuje fotografické praktiká a reklamnú fotografiu. Fotografiu považuje za hraničný fenomén. Vo výskumnej časti sa zaoberá rôznymi aspektmi fotografického portrétu. Pravidelne svoju tvorbu prezentuje na domácich, ale i zahraničných výstavách.

PhDr. Andrea Rysová, PhD.

» Absolventka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave na Katedre jazykovej komunikácie. Venuje sa jazykovej kultúre a vedie predmet autorské literárke praktikum.

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

» Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v súčasnosti pôsobí aj ako odborný asistent na Katedre jazykovej komunikácie FMK UCM. Venuje sa výskumu slovenskej literatúry, najmä katolíckej moderny. Publikuje a recenzuje pre Slovenské pohľady, Kultúru a iné periodiká. Editorsky spracoval viacero publikácií, napr. Miroslav Válek: Domáca úloha (2018).

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

» Vyštudovala odbor fotografia na VŠVU v Bratislave. Od roku 2012 je interným pedagógom Katedry umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave, je spoluvedúcou Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a vedúcou Ateliéru výtvarnej kultúry, obrazovou redaktorkou a zástupkyňou šéfredaktora univerzitného vedeckého časopisu EuropeanJournal of Media, Art and Photography. Je členkou Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Venuje sa aj umeleckej, kurátorskej, publikačnej a výstavnej činnosti, vedie fotografické workshopy. Individuálne a kolektívne vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku.

doc. MgA. Jozef Sedlák

» Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (1984). Habilitoval na titul docent v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2011). Od roku 2006 je interným pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti vyučuje predmet žurnalistická fotografia a je vedúcim Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej a výstavnej činnosti. Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko, Francúzko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.

Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.

» Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave a žurnalistiku na FF UKF v Nitre. Je managing editorom vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography, indexovaného vo Web of Science. Od roku 2016 vedie Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA), s ktorým organizuje fotografické súťaže (35ka), klauzúrne výstavy študentov a organizuje workshopy a pozvané prednášky fotografov z praxe.

Scroll to Top