editori a členovia redakcie

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

» Je vedúcou Katedry jazykovej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Pôsobila v televízii, denníku a v reklamnej agentúre na rôznych kreatívnych a manažérskych pozíciách, je autorkou množstva článkov, scenárov i režisérkou celého radu titulov v rámci dokumentárno-publicistickej tvorby. Jej vedecko-pedagogická činnosť na fakulte je zameraná na vývojové trendy v oblasti žurnalistických žánrov, redakčného manažmentu, ako aj masovej a mediálnej kultúry. Venuje sa tiež problematike metodológie v mediálnych štúdiách a vybraným aspektom hier v dejinách kultúry.

Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD.

» Vyštudovala masmediálnu komunikáciu FMK UCM v Trnave, kde aktuálne pôsobí ako odborná asistentka. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá najmä fotografiou, konkrétne dokumentárnou, sociálnou a žurnalistickou, inscenovaným portrétom či znakovosťou (semiotikou) a naráciou v tomto médiu. Venuje sa tiež onlinovej žurnalistike, vyučuje predmet multiplatformová žurnalistika a tiež sa zúčastňuje na tréningu začínajúcich redaktorov univerzitného časopisu atteliér. Svoju tvorbu prezentovala na kolektívnych aj samostatných výstavách, je lektorkou fotografických workshopov a porotkyňou fotosúťaže. 

Mgr. Peter Lančarič, PhD.

» Je fotograf, ktorý sa okrem výtvarnej a reportážnej tvorby venuje aj pedagogickej a výskumnej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave. Vedie Ateliér úžitkovej fotografie. Ďalej na fakulte vyučuje fotografické praktiká a reklamnú fotografiu. Fotografiu považuje za hraničný fenomén. Vo výskumnej časti sa zaoberá rôznymi aspektmi fotografického portrétu. Pravidelne svoju tvorbu prezentuje na domácich, ale i zahraničných výstavách.

Mgr. Dominika Čmehýlová-Rašová, PhD. 

» Vyštudovala všeobecnú jazykovedu na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti je členkou Katedry jazykovej komunikácie FMK UCM, kde vyučuje predmety kreatívne písanie, jazyková kultúra a nemecký jazyk. Svoju vedeckú a publikačnú činnosť orientuje predovšetkým na mediálnu lingvistiku, pragmatiku komunikácie, teóriu literatúry a štylistiku jazykových prejavov. Podieľa sa na apretáciách odborných aj umeleckých diel.

PhDr. Andrea Rysová, PhD.

» Absolventka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave na Katedre jazykovej komunikácie. Venuje sa jazykovej kultúre a vedie predmet autorské literárke praktikum.

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

» Vyštudovala odbor fotografia na VŠVU v Bratislave. Od roku 2012 je interným pedagógom Katedry umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave, je spoluvedúcou Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a vedúcou Ateliéru výtvarnej kultúry, obrazovou redaktorkou a zástupkyňou šéfredaktora univerzitného vedeckého časopisu EuropeanJournal of Media, Art and Photography. Je členkou Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Venuje sa aj umeleckej, kurátorskej, publikačnej a výstavnej činnosti, vedie fotografické workshopy. Individuálne a kolektívne vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku.

doc. MgA. Jozef Sedlák

» Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (1984). Habilitoval na titul docent v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2011). Od roku 2006 je interným pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti vyučuje predmet žurnalistická fotografia a je vedúcim Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej a výstavnej činnosti. Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko, Francúzko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.

Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.

» Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave a žurnalistiku na FF UKF v Nitre. Je managing editorom vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography, indexovaného vo Web of Science. Od roku 2016 vedie Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA), s ktorým organizuje fotografické súťaže (35ka), klauzúrne výstavy študentov a organizuje workshopy a pozvané prednášky fotografov z praxe.