žurnalistická fotografia


Text: doc. MgA. Jozef Sedlák

Ambíciou predmetu žurnalistická fotografie je poukázať na spoločenskú silu a váhu obrazu (média fotografie) a upriamiť pozornosť študentov  na  závažnejšie spoločenské konotácie interpretácie reality prostredníctvom živej fotografie, ktorá v dejinách fotografie fungovala raz ako vizuálny svedok doby alebo optická hygiena, zrkadlo spoločnosti či obrazový archív spoločnosti. V súčasných trendoch žurnalistickej fotografie sa stávajú dôležitými aktivistické formy zaznamenávania rôznych spoločenských, politických a kultúrnych udalostí, nevynímajúc rozmer ekológie, environmentu či ľudských práv, migrácie a pod. 

Predmet žurnalistická fotografia v prezentovanom výbere tém, ako sú voľby, protesty, environmentálny dokument, devastácia stavieb, prírody, poukazuje na dôležitý aspekt objektivity a pravdivosti ako balansu (mierky) medzi uvažovaním nad hodnotou interpretačného uhla samotného autora, ktorý tlmočí predmetné témy a objednávkou (zadaním). Dokumentovanie predmetnej reality ako kauzálnej situácie, ktorá by mala mať prioritu v dnes už postfaktuálnej ére individuálneho a subjektívneho, nerezonuje len v otázkach estetiky, etiky žurnalizmu a personálnej výbave fotografa, ale podľa Aleny a Filipa Lábových je aj o súmraku, ktorý je explicitne prítomný nielen v mentalite spoločnosti, masmédiách, ale aj vo vnútri každého človeka.

Médium fotografie ako problém referencie pravdivosti a dôveryhodnosti je atakovaný samotnou dialektikou demokratizácie fotografie, ktorá je otvorené médium, a pre ktorú nástup digitálnych technológií, postprodukcie, umelej inteligencie a pod. jej zároveň pomáha, ale aj škodí. Prezentovaný výber fotografií od študentov reprezentuje oba póly uvažovania.