ateliér komunikácie v médiu fotografie


Príbehy v obraze

Text: Mgr. art Petra Cepková, ArtD.

Ateliér komunikácie v médiu fotografie vedie autorské projekty študentov smerom ku konceptuálnemu vizuálnemu vyjadrovaniu a estetike neskorej postmoderny. V akademickom roku 2020/2021 mali študenti možnosť pracovať na témach Hybridná bytosťMôj posledný sen o budúcnosti v rámci zimného semestra a v letnom semestri na ne programovo nadviazali témy AntropocénKoexistencie/Iné svety. Dá sa povedať, že všetky štyri témy sú si v istom zmysle blízke, a to najmä v ich naliehavosti, determinizme a nutnosti reagovať na epochu, v ktorej žijeme a ktorej sme zároveň tvorcami. Tvorivé koncepty študentov reagovali na to, čo sa skrýva v každom z nás, na obavy zo straty, smrti, bolesti, devastácie zeme, apokalyptických vízií, ale aj všadeprítomnej a stále narastajúcej sile médií a virtuálneho sveta, ktorý akoby už dávno nebol náš. Ich diela sú nástojčivé, pričom ľudské a prírodné sa v nich vzájomne prestupuje, podobne ako v dielach Edwarda Burtynského, Andreasa Gurského, Francescy Wooodman, Billa Violu, Davida Lyncha, Leslieho Krimsa či Ridleyho Scotta. Transformovanie myšlienok do obrazových záznamov práve prostredníctvom fotografie je dôležitým krokom na ceste k dekódovaniu vrstiev reality, sebaskúmaniu, budovaniu si kompetencií a zručností, a to nielen v mediálnej oblasti, ale aj v celospoločenskom meradle. Fotografia má zaujímať hodnotiace stanoviská, založené na individuálnych prežitkoch v dejinnom kontexte, čím sa zároveň napĺňa aj jej edukatívny rozmer. Či už ide o konštatovanie stavu vecí a javov, cielenú provokáciu, skrytú iróniu, dvojzmyselnosť či sebadeštruktívnosť ľudského druhu s extrovertnou snahou po ovládnutí sveta, všetko sú to sféry, ktoré sú nevyhnutné pre vystúpenie autora z komfortnej zóny a teda zo sveta dnu do sveta von. V tom je expanzia a extrovertnosť fotografického média a umenia, ktoré nám poskytuje priestor pre vyrovnanie sa s emocionálnou traumou.