žurnalistická fotografia


Očkovaný, neočkovaný, prekonaný

Text: doc. MgA. Jozef Sedlák

Predmet žurnalistická fotografia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave má ambíciu novými prístupmi obrazovo analyzovať vážne spoločensko-politické témy. Koncepcia predmetu vo vyváženej forme dáva študentom priestor vyjadriť sa a prezentovať prostredníctvom fotografie a jej odvodených subžánrov (fotografická reportáž, obrazová esej, subjektívny dokument či konceptuálny dokument) obrazovo-textové autorské posolstvá. Rovnako sa sústreďujeme na analyzovanie a uchopenie tém aj vhodným názvom, krátkym faktografickým textom či doplňujúcim kontextuálnym opisom. 

Téma predmetu žurnalistická fotografia v letnom semestri 2021 – 2022 mala pracovný názov Očkovaný, neočkovaný, prekonaný.  Študenti si mali v produkčnej časti zmapovať na vybranej vzorke konkrétnych ľudí všetky tri statusy; rozdielne reakcie na problém očkovania, neočkovania a pandémie. Vizuálne a ideovo mali reagovať na silne kontroverznú spoločenskú tému, ktorá spoločnosť polarizuje, ale aj blízkych ľudí, spolužiakov, rodiny, pracoviská. 

Okrem záznamu dotyčnej osoby mali písomne zaznamenať jej autentické stanovisko a osobný názor na problematiku. Náročný projekt mali študenti realizovať autonómne, nezávisle so zvýrazneným autorským charakterom. Pretože realizované projekty obsahujú väčší počet kvalitných fotografií a textov, pristúpili sme k prísnej selekcii a prezentovaniu projektu len jednej študentky. 

Ivana Galat sa prostredníctvom portrétnych detailov tváre s fragmentom šálky (pohára) snaží vyjadriť psychologický význam problému očkovania, určitú vnútornú intimitu a skrývanie (tabuizovanie), kedy spoločnosť/jednotlivec pod tlakom mienkotvorných a konšpiračných médií si vo veľkej miere necháva informáciu o osobnom očkovaní/neočkovaní len pre seba. Projekt s odstupom času sprítomňuje zmenu správania oslovených adeptov fotografovania, ktorí v súčasnosti už nie sú primárne ohrození sankciami, resp. primárnym odsúdením svojou vlastnou rodinou, pracovným prostredím a pod. Fotografický projekt tak využíva princípy psychológie portrétnej fotografie, vizuálnej sociológie a investigatívnej žurnalistiky.